ประวัติ


ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. ๒๕๐๑ เปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.
และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา"
พ.ศ. ๒๕๑๐ เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป.ป. แบบเร่งรัด โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรือเทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา ๑ ปี
พ.ศ. ๒๕๑๑ เปิดการสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพต่างๆ กัน และในปีต่อมา ได้ทำการเปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ.
พ.ศ. ๒๕๑๗ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๒ ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๒ ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทาง การศึกษาประจำการ ใช้ตัวย่อ ว่า อ.ค.ป.
พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๔ ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้ารับการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนนักศึกษาป.กศ.ชั้นสูง ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา
พ.ศ. ๒๕๒๗ มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นฉบับที่ ๒ กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดทำการสอนได้รวม ๓ สาขาวิชา และในปีนี้เองที่สาขาวิชาการศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ อ.ค.ป ได้ถูกยกเลิก และเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ คณะวิชาครุศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของคณะเรียกว่าคณบดี และสามารถเปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าได้
พ.ศ. ๒๕๔๐ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโทโปรแกรมวิชาภาวะผู้นำ และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการคุณภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔ รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัดทำหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการสำหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีนี้
คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีนี้เปิดรับเฉพาะนักศึกษาทุน ๕ ปี เข้ามาศึกษา จำนวน ๔๓ คน ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และสาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๗ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) จำนวน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๘
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขา และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่
เป็นจำนวน ๘๕ ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี เป็นรุ่นสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร ๔ ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งในปีนี้นักศึกษาทุนหลักสูตร ๕ ปี ชั้นปีที่ ๓ ได้เริ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั้งแรก (การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑)  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ เป็นสำนักงานคณบดี ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี สวนสุนันทา” พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ชั้นปีที่ ๓ (รหัสนักศึกษา ๔๘) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ (Practicum 1) และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัสนักศึกษา ๔๗) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๓ (Practicum 3) ณ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
พ.ศ. ๒๕๕๑ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) รุ่นแรก สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๕ มกราคม คณะครุศาสตร์จัดพิธีเปิดอาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่)
พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโน
โลยีการศึกษา (๔ ปี)