ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา

                  นางสาววรางคณา สุทธิรักษ์ และนายภัทรพล บำรุงเชิ้อ  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดแต่งกลอนขับเสภาระดับประเทศ ในหัวข้อ"ศิลปินเสภาวายุภักษ์"และได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ในรายการคุณพระช่วย


                   โครงการสนามสัมมนา:เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ ฯ จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


                   นางสาววนิดา เบ้าสุข นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องจากเป็น เยาวชนต้นเเบบ ด้านคุณธรรม ปี 2560                    นางสาวนดา เซ็นบัตร ปี 3 สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ดูแล อ.สิริอร จุลทรัพย์ การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครูครั้งที่ 62 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 คุรุสภา รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 4,000บาท