อาจารย์ชิษณุพงษ์ อินทรเกษมอาจารย์ชิษณุพงษ์  อินทรเกษม   

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ปีที่สำเร็จ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

อ.ม.

ภาษาไทย
พ.ศ. 2557
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศษ.บ.

ภาษาไทย
พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาระงานงานสอน

 

งานวิจัย

 

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

  ชิษณุพงษ์  อินทรเกษม  และคณะ. (๒๕๖๐). ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้วิชา  ภาษาไทย.
              กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์และถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.