ผลงานคณาจารย์


ผลงานคณาจารย์

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

       1.RESEARCH AND DEVELOPMENT OF READING LITERACY FOLLOW THE PISA TEST USING BY READING APPRENTICESHIP APPROACH.pdf

       2.Development Of An Instructional Model By Integrating  Schema Theory With Cooperative Learning ForEnhancing Reading Literacy On Pisa Of Lower Secondary

     3.Development of Analytical Reading Besed on the Transactional Strategies Instruction.pdf


       บทความวิจัย 

                     - การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศในการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบ เเละการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคกลาง


    หนังสือ

            1.การออกแบบและพฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     

 2.ตำรา THE3402 การออกแบบและพัฒนาหนังสือเรียน

           3.เอกสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา           4.ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (เรื่อง การสอนอ่านวรรณคดีไทยด้วยผังกราฟิก)
อาจารย์ศรัณย์ภัทร บุญฮก

                                    อาจารย์ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตปริญญาโท ในประกวดรางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง คติชนในนวนิยายของพงศกร” (Folklore in Pongsakorn’s Novels) ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ในการนี้ได้รับเชิญเพื่อรับมอบกิตติบัตรรางวัลในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คลิก >>>  วิทยานิพนธ์เรื่่อง คติชนในนวนิยายของพงศกร

 ****************************************************

หนังสือ

         4.ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (เรื่อง การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยให้ใกล้ตัว)