อาจารย์สุมนา เขียนนิล


   คุณวุฒิ

      ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร
        ป.โท ศศ.ม. ภาษาไทย 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ภาระงานสอน

       THP1401  หลักภาษาไทยสำหรับครู

        THP4411  การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 

        THP1407 การเขียนเพื่อการสื่อสาร

    ผลงานวิชาการ
       สุมนา  เขียนนิล. (2559). การศึกษาแนวทางการสอนคำเสริมในภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป. บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
                                    12th International Conference on Humanities & Social Science 2016