อ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์


อ.ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา             สาขาวิชา                     ปีที่สำเร็จ      สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ค.ด.

หลักสูตรและการสอน
2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.

การสอนภาษาไทย
พ.ศ. 2550
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศษ.บ.

ภาษาไทย
เกียรตินิยมอันดับ 2
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

                  

ภาระงานงานสอน 

การสื่อสารด้วยภาษาไทย, พัฒนาการของวรรณกรรม, การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย, วรรณกรรมท้องถิ่น, การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา, วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน

         

งานวิจัย              

1.ผลของความสอดคล้องของแบบการเรียนกับแบบการสอนที่มีต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา    แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีโครงสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรู้การอ่านตาม PISA ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๒๕๕๙

3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนอ่านโดยใช้กลวิธี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๒๕๖๐

4. การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการสอบแบบ PISA โดยใช้แนวคิดการอ่านจากต้นแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๖๑

         

  ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

 ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (๒๕๕๙). การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.  
      กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์และถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

 ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์  และคณะ. (๒๕๖๐). ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้วิชา  ภาษาไทย.
       กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์และถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

   

                    

บทความ

     ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2558). การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตดุสิต. บทความวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 2

      ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีโครงสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรู้การอ่านตาม PISA ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
 1(1), 30-37.

     

       Satthaphong, T. (2015). EFFECTS OF THE MATHCING BETWEEN LEARNING AND TEACHING STYLES ON LEARNING WITH HAPPINESS OF COLLEGE STUDENTS. Proceeding of International Conference on Social Science and Humanities November 29, 2015 Berlin, Germany

        Satthaphong, T. (2015). Development Of An Instructional Model By Integrating  Schema Theory With Cooperative Learning For Enhancing Reading Literacy On Pisa Of Lower Secondary School Students. Proceeding of Tokyo 5th International Conference on
“ Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016”June 27-28, 2016, Tokyo Japan.

       Satthaphong, T. (2016). Development Of Analytical Reading Based On The Transactional Strategies Instruction. Proceeding of   The International Conference “Social Sciences Humanities and Education” April 4-6, 2017, London