อาจารย์สิริอร จุลทรัพย์อาจารย์สิริอร  จุลทรัพย์ 

คุณวุฒิ

ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ปีที่สำเร็จ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ค.ม.

การสอนภาษาไทย
พ.ศ. 2555
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ.

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ภาระงานงานสอน               

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู, การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ, การเขียนเพื่อการสื่อสาร, การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์, วรรณกรรมปัจจุบันสำหรับครู, ภาษากับการคิด, ศิลปะการนำเสนอ

งานวิจัย

          ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาครู สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

สิริอร  จุลทรัพย์  และคณะ. (๒๕๖๐). ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้วิชา  ภาษาไทย.
       กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์และถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

สิริอร จุลทรัพย์. (๒๕๖๐). การเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

        สวนสุนันทา.

สิริอร จุลทรัพย์. (๒๕๖๑). การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

        สวนสุนันทา.

บทความ

สิริอร จุลทรัพย์. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูภาษาไทย

                 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บทความวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ

                 ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.