หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > โครงการสนามสัมมนานักศึกษาครูภาษาไทย : จากศาสตร์สู่ศิลป์แห่งการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โครงการสนามสัมมนานักศึกษาครูภาษาไทย : จากศาสตร์สู่ศิลป์แห่งการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

admin thai
2019-04-19 00:35:49


โครงการสนามสัมมนานักศึกษาครูภาษาไทย : จากศาสตร์สู่ศิลป์แห่งการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตั้งแตเวลา 09.00 - 12.00น.

ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอภิปรายหัวข้อ“จากศาสตร์สู่ศิลป์แห่งการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย”

วิทยากร 2 ท่าน

1. อาจารย์อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (อดีตครูเชี่ยวชาญ ค.ศ.๔) โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

2. อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำรองที่นั่งได้ทีเเฟนเพจ : ครูไทยรักษ์ภาษา